Servis

Ak sa na vašom spotrebiči De Dietrich vyskytne porucha, využite prosím prednostne servisný formulár centrálneho servisu pre urýchlené vyriešenie reklamácie:

Ukladám, prosím čakajte ...
Kontakt

Kontaktné údaje pre potreby opravy.

Predajca

Údaje o predajcovi pre rýchlejšie vybavenie opráv.

Spotřebič a závada

Vyberte prosím druh opravy. Na záručné a pozáručné opravy potrebujeme iné informácie.

Informácie o type spotrebiča. Musíme ich poznať pre správne vyhodnotenie opravy.

Chcete priložiť k objednávke opravy nejaký súbor?

 

Prípadne môžete využiť nasledujúce kontakty:

Príjem reklamácií a technická podpora
CZ tel.: +420 599 529 258
SK tel.: +421 915 473 787
email: servis@de-dietrich.cz

Prosíme neobracajte sa so závadou priamo na naše autorizované servisy, pretože tieto nie sú schopné vám bez predchádzajúceho nahlásenia poruchy na centrálnom servise De Dietrich vykonať servisný zásah.

Záručné podmienky SR

a) Platný a čitateľný predajný doklad, ktorý obsahuje dátum predaja, model spotrebiča a označenie predajcu oprávňuje používateľa využiť záruku na výrobok v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, v platnom znení.

b) Ak nie je stanovené inak, je záručná doba na výrobok 24 mesiacov. Začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim.
Výrobky vyžadujúce odborné zapojenie: plynové a kombinované sporáky a varné dosky, ďalej všetky spotrebiče, ktoré nie sú vybavené prívodným elektrickým káblom zakončeným vidlicou. Zapojenie spotrebiča je službou hradenou zákazníkom. Dovozca nezodpovedá za poškodenie vzniknuté chybnou inštaláciou a chybným zapojením výrobku.

c) Záruka vyplývajúca z týchto záručných podmienok môže byť uplatnená len na území Slovenskej republiky a týka sa iba a výlučne spotrebičov dovezených do SR prostredníctvom našej spoločnosti, ELMAX Store a. s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, ktorá je oficiálnym distribútorom značky De Dietrich pre Českú republiku.

d) Záruka sa kupujúcemu (konečnému spotrebiteľovi) poskytuje v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v platnom znení, na výrobok slúžiaci pre bežné používanie v domácnosti. Výrobok nie je určený na priemyselné použitie a poskytovanie služieb. Spotrebiče, ktoré nie sú používané v domácnosti, nie sú predmetom záruky (hotelové a reštauračné zariadenia, školské zariadenia, upratovacie firmy, atď…)

e) Práva zo zodpovednosti za vady výrobku sa uplatňujú u predávajúceho. Záručná oprava sa vzťahuje výhradne na chyby, ktoré vzniknú počas platnosti záručnej lehoty a to výrobnou vadou. Takto vzniknuté závady je oprávnený odstrániť len autorizovaný servis.
O odstránenie vád výrobku v záručnej lehote je kupujúci oprávnený požiadať predajcu alebo Centrálny servis De Dietrich tel: +420 599 529 251, alebo prostredníctvom elektronického formulára
(https://www.elmax.cz/clanek/servisnireklamace-elmax).

f) Zákazník musí pri objednaní opravy nahlásiť dátum predaja, model spotrebiča a výrobné číslo, ktoré sa nachádza na výrobnom štítku každého spotrebiča. Bez nahlásenia týchto údajov nebude môcť byť požiadavka zákazníka na bezplatnú opravu vyriešená. Zákazník je tiež ďalej povinný poskytnúť autorizovanému servisu súčinnosť potrebnú na overenie existencie prípadne odstránenie reklamovanej poruchy.

g) Pri návšteve servisného technika kupujúci preukáže existenciu záruky alebo nároku na bezplatný servis predložením čitateľného predajného dokladu alebo certifikátu 4 ročného bezplatného servisu De Dietrich. Po vykonaní záručnej opravy sú autorizované servisné strediská alebo predávajúci povinní vydať kupujúcemu čitateľnú kópiu opravného listu alebo doklad o uplatnení práva záruky a dobe trvania opravy.
Počas platnosti záruky je kupujúci povinný uschovať všetky doklady súvisiace s kúpou a servisom výrobku.
Opravný list slúži na preukazovanie práv kupujúceho, preto je vo vlastnom záujme kupujúceho si skontrolovať pred podpisom všetky údaje. Záručná lehota sa v prípadoch, kedy porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, od uplatnenia nároku na záručnú opravu u autorizovaného strediska do dňa prevzatia opraveného výrobku.

h) Výrobok musí byť inštalovaný a prevádzkovaný podľa návodu na obsluhu a platných noriem. Funkcia chladničiek, mrazničiek a iných kombinácií je zaručená pri okolitej teplote od +10°C do +32°C.

i) Touto zárukou nie sú ovplyvnené práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

j) Právo na uplatnenie záruky zaniká ak

 • sa výrobok nepoužíva v súlade s návodom,
 • došlo k mechanickému poškodeniu výrobku cudzím zavinením, pri nesprávnej údržbe, alebo iným zanedbaním starostlivosti o výrobok,
 • bol na výrobku vykonaný neodborný zásah neoprávnenou osobou,
 • plynové spotrebiče alebo spotrebiče s napájaním 400 V neboli uvedené do prevádzky odbornou firmou,
 • došlo k mechanickému poškodeniu pri preprave,
 • je porucha spôsobená vonkajšími podmienkami, ako sú napr. poruchy v elektrickej sieti alebo chybná bytová inštalácia, extrémne tvrdou vodou, nevhodnou náplňou alebo inými nevhodnými prevádzkovými podmienkami, poškodením živlom...
 • je výrobok chybný z dôvodu použitia neoriginálneho príslušenstva a náhradných dielov,
 • kuchynská linka, do ktorej je výrobok zabudovaný, nespĺňa technické parametre,
 • záruka sa ďalej nevzťahuje na nutnosť vykonávať preventívnu údržbu popísanú v návode na obsluhu, prípadne chyby spôsobené nevhodnou manipuláciou, na opotrebenie vzniknuté bežným používaním (ako je opotrebenie žiaroviek, filtrov a pod.), mechanické poškodenie sklenených a plastových komponentov,
 • záruka sa nevzťahuje na návštevu technika kvôli poradenstvu, preventívnej kontroly stavu spotrebiča, výmenu náhradného dielu, ktorý nevyžaduje odborný zásah, zámeny smeru otvárania dverí chladničiek.


Spoločnosť ELMAX Store a.s., Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko ponúka spotrebiteľom na spotrebiče značky De Dietrich "4 roky bezplatný servis". Predmetom tejto akcie je bezplatné odstraňovanie výrobných chýb po dobu nasledujúcich 24 mesiacov od skončenia zákonnej dvojročnej záručnej lehoty.
Podmienkou získania certifikátu bezplatného servisu je splnenie všetkých podmienok uvedených na
 http://www.de-dietrich.cz/4-roky-bezplatny-servis.

O odstránenie chýb výrobku v predĺženej záručnej lehote je kupujúci oprávnený požiadať Centrálny servis spoločnosti ELMAX Store, tel. +420 599 529 251 alebo na adrese hlaseni.reklamaci@elmax.cz.
Pri oprave v rámci akcie 4 roky bezplatný servis je používateľ povinný autorizovanému servisu predložiť platný certifikát bezplatného servisu a predajný doklad.
V dobe trvania bezplatného servisu bude oprávnená reklamácia riešená opravou alebo dodaním náhradného dielu.
V prípade neodstrániteľnej chyby zaistí predajca priamo u zákazníka výmenu výrobku za nový. Spotrebiteľ nemá právo v priebehu bezplatného servisu na vrátenie kúpnej sumy. Uplatnenie práva na bezplatné odstraňovanie výrobných chýb podlieha tu uvedeným všeobecným záručným podmienkam
.

Rady servisu spotrebiteľom


Pri hlásení reklamácie si pripravte nasledujúce údaje:

 • typ výrobku,
 • výrobné číslo,
 • dátum zakúpenia,
 • názov predajcu,
 • číslo záručného listu,
 • popis poruchy,
 • vašu presnú adresu a tel. číslo.

Na spotrebiče De Dietrich poskytujeme plnú dvojročnú záruku v súlade s novelou Občianskeho zákonníka platnou od 1.1.2003. U oprávnenej reklamácie v záruke, má zákazník nárok na náhradné diely a prácu vrátane dopravy zdarma. Naši vyškolení technici sa s vami pokúsia závadu približne určiť, preto bude lepšie, ak im podáte pokiaľ možno presné informácie o vami zistenom nedostatku alebo budete blízko spotrebiča. Výhodou tohto systému je, že vyslaný servis so sebou väčšinu dielov potrebných na odstránenie vami nahláseného nedostatku, takže servisný zásah je väčšinou len jeden a skracuje sa tak doba, po ktorú je váš spotrebič mimo prevádzky.

Pri kúpe si skontrolujte:

 • Či ste k spotrebiču dostali slovenský návod a záručný list (ak ste návod stratili môžete si ho na týchto stránkach stiahnuť vo formáte pdf alebo požiadať o neho na elmax@elmax.cz).
 • Či umývačka má prívodnú hadicu.
 • Pokiaľ chcete k vašej práčke či umývačke dostať dlhšiu odpadovú hadicu nahláste to prosím predajcovi ešte pred kúpou, na objednávku dodáme spotrebič s dlhšou hadicou a vy budete platiť iba za hadicu, nie za prácu! Rovnaké pravidlo platí aj pre otočenie dvierok chladničiek na opačné otváranie. Možno objednať chladničku s opačným otváraním.
 • Ak máte umývačku alebo práčku, vybavenú systémom Aqua stop, treba najskôr skontrolovať tlak vody na mieste, kde budete spotrebič zapájať, či má hodnotu požadovanú v návode. Mohlo by sa vám stať, že tento systém neotvorí prívod kvôli nízkemu tlaku vody. Dnes už existujú ventily, ktoré dokážu zvýšiť tlak vody. Ohľadom tejto skutočnosti sa informujte u vášho inštalatéra, je to záležitosť, ktorá sa vyskytuje u všetkých spotrebičov vybavených týmto systémom (aj u konkurencie). Predídete tak neoprávnenej reklamácii.
 • Či vaša elektroinštalácia zodpovedá požiadavkám na správne pripojenie vstavaných varných dosiek (pripojenie na 380-420 V).
 • Kupujte spotrebiče u predajcov, ktorí vám ponúkajú odborné zapojenie spotrebiča. Ak budete spotrebič zapájať sami, nezabudnite postupovať podľa návodu a odstráňte všetky prepravné blokády. V prípade vstavaných varných dosiek odporúčame a u plynových spotrebičov vyžadujeme, aby boli zapojené odbornou firmou s príslušným oprávnením na túto činnosť.


Po kúpe:

 • Vždy pred prvým použitím si dôkladne preštudujte návod!
 • Chladničky a mrazničky nevozte v horizontálnej polohe tj. naležato. Pokiaľ bol spotrebič pri preprave naklonený, nechajte ho na 12 hodín pred zapojením do siete stáť, tak aby mohol kompresorový olej stiecť späť do kompresora.
 • Pre zabezpečenie dlhšej životnosti vášho spotrebiča kontrolujte občas filtre a sitká na nečistoty.

Želáme vám, aby spotrebič De Dietrich pomáhal vo vašej domácnosti dlho a spoľahlivo. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsluhy a ovládania spotrebiča De Dietrich sa obráťte na vyššie uvedenú servisnú linku.

Kde koupíte spotřebiče
Zobrazit nejbližší prodejce

Créateur D'Émotions Depuis 1684